ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
แพทย์ประจำศูนย์
หลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SWU SKIN CENTER
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มศว ให้บริการที่สำคัญ 3 ด้านคือ
ศูนย์ผิวหนัง มศว ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ผม เล็บ และการดูแลผิวพรรณ มานานกว่า 15 ปี มีอาจารย์แพทย์และ แพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้านต่าง ๆ เช่น โรคของผม โรคผิวหนังเด็ก โรคมะเร็งผิวหนัง โรคผื่นแพ้สัมผัส และโรคของเล็บ เป็นต้น รวมถึงมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญให้การดูแลผิวหนังและความงาม ให้การรักษาและใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานผ่าน อย. แล้วทุกชนิด ศูนย์ผิวหนัง มศว เปิดให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ บุคคลทั่วไป โดยตั้งอยู่ที่ ตึก ศ.มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ในด้านการเรียน การสอน ศูนย์ผิวหนัง มศว มีการจัดการเรียนการสอนฝึก อบรมให้ความรู้แพทย์ด้านผิวหนัง และการทำหัตถการทางผิวหนัง ที่ถูกต้อง ถูกหลักวิชาการโดยในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (MSc. Dermatology)
2) แพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา
รวมถึงให้ความรู้ผ่านการเรียนออนไลน์สำหรับแพทย์ที่ต้องการ ศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ที่ศูนย์ผิวหนัง มศว ยังได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้และการทำวิจัย ทางตจวิทยา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมต่อไป
ภาพเกี่ยวกับเรา
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ