ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
แพทย์ประจำศูนย์
หลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SWU SKIN CENTER
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้บริการที่สำคัญ 3 ด้าน
1
ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง การดูแลผิวพรรณและความงามแก่ประชาชน
ศูนย์ผิวหนัง มศว ให้บริการตรวจรักษาโรค ผิวหนัง ผม เล็บ และการดูแลผิวพรรณมานานกว่า 15 ปี มีอาจารย์แพทย์ และ แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ด้านต่างๆ เช่น โรคของผม โรคของผิวหนังเด็ก โรคมะเร็งผิวหนัง โรคผื่นแพ้สัมผัส และโรคของเล็บ เป็นต้น รวมถึง มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวขาญในการดูแลผิวหนัง และความงาม ให้การรักษา และใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานผ่าน อย. แล้วทุกชนิด ศูนย์ผิวหนัง มศว เปิดให้บริการแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ บุคคลทั่วไป โดยตั้งอยู่ที่ ตึก ศ.มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2
จัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้แพทย์ทางด้านผิวหนัง
ในด้านการเรียน การสอน ศูนย์ผิวหนัง มศว มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ด้านผิวหนัง และการทำหัตถการทางผิวหนังที่ถูกต้อง ถูกหลักวิชาการ โดยในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (MSc. Dermatology)
2) แพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา
3
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง
รวมถึงให้ความรู้ผ่านการเรียนออนไลน์สำหรับแพทย์ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ที่ศูนย์ผิวหนัง มศว ยังได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ และการทำวิจัย ทางตจวิทยา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมต่อไป
บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
clinic-image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
clinic-image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
clinic-image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
clinic-image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
clinic-image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม